توانایی ها

طراحی پایه و تفضیلی محاسبات مهندسی و آماده کردن نقشه های کارگاهی در پروژه های تصفیه آب و فاضلاب- 
تامین تجهیزات و مواد اولیه از شرکتهای داخلی و شرکتهای تائید شده خارجی- 
انجام عملیات ساختمانی پروژه های مختلف- 
نصب تجهیزات و پیش راه اندازی آنها- 
راه اندازی و راهبری واحدهای تصفیه آب و فاضلاب- 
آموزش کاربران سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب-