دفتر مرکزی : 
آدرس : تهران – خیابان پاسداران – نیستان چهارم – ساختمان شماره 7
تلفن : ( 30 خط ) 27457-021
فکس : 22778366-021
صندوق پستي : 7136-19395
كد پستي  : 1946953111
ایمیل :    info@Mojan.ir 
سایت :   www.Mojan.ir


دفتر قشم : جزیره قشم – اداره آب و برق قشم – ساختمان تصفیه خانه ساحلی – کد پستی 795151746
تلفن : 5241676-0763


دفتر کیش : جزیره کیش – اداره آب و برق کیش - ساختمان اداری تصفیه خانه مرکزی کیش 
تلفن : 4431161-0764