دفتر مرکزی :

آدرس : تهران – خیابان پاسداران – نیستان چهارم – ساختمان شماره 7

به مساحت 750متر مربع    

تلفن :                                 27457- 021 

فکس :                          22778366-021

صندوق پستي :                    7136-19395

كد پستي  :                        1946953111

ایمیل :                         info@Mojan.ir

سایت :                             www.Mojan.ir