موسسین اصلی  : رضا سردشتي - مسعود محمد زاده بنائي 


 نام ونام خانوادگی : رضا سردشتی

سمت : مديـر عـامل و رئيس هيئت مديره 

رشته و پايه تحصيلي :‌ فــوق ليسانس مهندسي محيط زيست و ليسانس مهندسي شيمي 

فارغ التحصیل : ‌دانشكده فني دانشگاه تهران 

سال اخذ مدرک :  1368

 


 نام و نام خانوادگی: مسعود محمد زاده بنائي  

 سمت  : نايب رئیس هيئت مديره 

 رشته و پايه تحصيلي :‌ ليسانس مهندسي شيمي 

فارغ التحصیل: ‌دانشكده فني دانشگاه تهران 

سال اخذ مدرک  :  1367