طـراحي

• سـاخت و اجراي تصفيه خانه ها

• تهـيه و ســاخـت تجهيــزات

 

طراحي :

  طراحي فرآيندهاي تصفيه فاضلابهاي بهداشتي و صنعتي (‌ فيزيكي ، شيميائي ، بيولوژيكي هوازي و بي هوازي )‌

  طراحي كلي تجهيزات مورد نياز تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

  طراحي و تهيه نقشه هاي اجرائي ساختمان و تاسيسات تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

 

ساخت و اجراي تصفيه خانه

اجراي ساختمان و مخازن تصفيه خانه‏ها ( بتن مسلح ، لاگونهاي خاكي و..)

ساخت و اجراي انواع پكـيجهاي فلزي قابل و حمل و نقل تصفيه آب (آشاميدني و صنعتي )‌

نصب كليه تجهيزات مكانيكي ، الكترو مكانيكي و برقي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

راه اندازي و راهبري انواع تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ،‌ارائه دستور العملهاي بهره‏برداري و نگهداري و آموزش اپراتور

 

تهيه و ساخت تجهيزات

 • طراحی و ساخت انواع آشغالگيرهاي دستي و مكانيكي

طراحی و ساخت تجهيزات مربوط به انواع حوضچه هاي دانه گير ي

 طراحی و ساخت ( هوادهي شونده ،‌با پل رفت و برگشتي و .)‌

  طراحی و ساخت انواع چربيگيري ( DAF و  API ….)

طراحی و ساخت انواع هواده هاي سطحي در ظرفيتهاي مختلف  اعم از دور بالاAspirator  و  دور پائين Low  speed

 طراحی و ساخت تجهيزات هواده هاي عمقيي ( بلوئر و ديفيوزرها و .)‌

طراحی و ساخت انواع پل و نيم پل دوار مخازن ته نشيني

طراحی و ساخت پلهاي رفت و برگشتي مخازن ته نشيني و دانه گيري و چربيگري و .

 طراحی و ساخت تجهيزات كلاريفلوكولاتور هاي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

طراحی و ساخت انواع دريچه هاي قطع و وصل سريز

طراحی و ساخت پمپ هاي بادي (AIR LIFT PUM )

طراحی و ساخت تهيه و تامين انواع پمپ هاي مستغرق لجن كش

طراحی و ساخت انواع همزنهاي سريع و آرام (flash  Mixing & Floucculator)

طراحی و ساخت پكيجهاي تهيه و تزريق مواد شيميائي

طراحی و ساخت انواع كلر زني ( گازي و مايع )‌

طراحی و ساخت هيدروسيكلونها

  طراحی و ساخت و انواع تجهيزات و دستگاههاي تـصفيه آب شامل سختي‏گيرها ي رزيني ،‌فيلترهاي شني تحت فشار ، فيلترهاي كربن اكتيو ، ديـونايزرها ، دي‏اريتورهاي حرارتي ،‌آلكالايزرها سيستمهاي كاهش سختي آب به روش آهك زني آهك زني  (Cold lime – soda…) و ….